Kalkınma Planı’nda sosyal güvenlik hedefi 32 milyar liralık tasarruf

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin önemli ayrıntılara yer verildi. Planda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan bütçe transferlerinin milli gelire oranının 0.8 puan azaltılması hedeflendi. Hedefe ulaşılması halinde bugünün rakamlarıyla bütçede yılda 32 milyar lira tasarruf sağlanacak. Hedefe ulaşmak için kayıt dışı istihdamda 5 puanlık indirim ve 4 milyon kişilik ilave istihdam öngörüldü.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan çalışma hayatına ilişkin hedef ve politikaları yazdı.  2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) bütçeden 150.5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. Bu tutar, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4.1’ine karşılık geliyor. Planda, 2023 yılında SGK’ya yapılan bütçe transferlerinin GSYH’ya oranının yüzde 3.2’ye düşürülmesi hedefleniyor. 2018 yılındaki transferler yüzde 3.2 oranında kalsaydı, bütçeden çıkacak para 150.5 milyar yerine 118 milyar lira olacaktı. Hedefe ulaşılması durumunda, sosyal güvenlik sistemine yapılan bütçe transferlerinde bugünün rakamlarıyla yılda 32 milyar lira tasarruf sağlanacak.

2018 yılında sosyal güvenlik sisteminde aktif / pasif oranı 1.73 olarak gerçekleşti. Yani 1 emekliye karşılık 1.73 aktif çalışan bulunuyor. 2023 yılında bu oranın 1.90’a çıkartılması öngörülüyor. Planda, sosyal güvenlik sisteminde temel amaç, aktüeryal dengenin gözetilmesi suretiyle sistemin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması olarak belirlendi. Bu amaca ulaşmak için öngörülen başlıca politika ve tedbirler şöyle sıralandı:

 

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK: Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecek. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak.

PRİM TABANI: Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek.

KOLAY İŞVERENLİK: Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak.

TEŞVİKLER MASAYA YATIRILACAK: İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak.

RİSK ODAKLI DENETİM: Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak. Denetim konusunda kurumlar arasında işbirliği kuvvetlendirilerek sürdürülecek.